Del dette

Digital dannelse i dagtilbud

Gennem det sidste årti er der kommet et større og større fokus på, hvordan digitale teknologier og medier påvirker børn og voksnes hverdagsliv – i hjemmene såvel som i dagtilbuddet.

D. 15.12.2016 blev Digitaliseringsstrategi for 0-18 år – Vejen Kommune endelig godkendt. Visionen for denne lyder som flg.: Det er vores vision, at digitaliseringsstrategien skal styrke den digitale dimension af børn og unges dannelse – og dermed understøtte deres generelle udvikling, læring og trivsel. Læs mere om strategien her.

Frem til nu, har Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole i Vejen Kommune 2013 udgjort grundlaget for indsatser på området. Hensigten med denne strategi lød således: I dagtilbuddet skal digitaliseringen være med til at udvikle børnenes læring, og gøre dem fortrolige med digitale medier og udtryksformer. Ledelser og personale i dagtilbuddet har haft travlt med, at få denne hensigt omsat i konkret pædagogisk praksis.

Især iPads har gjort deres entré i såvel dagplejens som daginstitutionenes pædagogiske rum, og for at kvalificere det pædagogiske arbejde med de forskellige digitale redskaber, er der løbende iværksat div. kompetenceudviklingstiltag – både centralt og lokalt.

I 2015 er der bl.a. gennemført et større uddannelsesprojekt mht. at klæde personalet på til, at arbejde både didaktisk og praktisk med iPads som pædagogisk redskab. Samtidig har dagplejen samt 4 områdeinstitutioner deltaget i projektet Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring.

Projektet har været opdelt i tre delområder: Alle har ret til at være en del af et fællesskab, Leg og læring skal gå hånd i hånd samt Dannelse i en digital og global verden, hvor vi har deltaget i først- og sidstnævnte.

Projektets konklusioner vedrører følgende temaer:

 • Hvad kan digitale redskaber – Her fremhæves:
  • Stor mobilitet, nem anvendelse, viden og verden kommer tættere på, multimodal kommunikation, en legende tilgang til læring – samt – børns mulighed for selv at producere meningsfuldt indhold i læreprocesserne understøttes
 • Den legende tilgang Her fremhæves:
  • Børnenes umiddelbare nysgerrighed byder på relevante udfordringer for såvel pædagogerne forestillinger som redskabernes tænkte funktionalitet
 • Reflekterende praksis Her fremhæves:
  • Tre elementer der bør indgå i en reflekteret praksis: 1. Den voksnes position ift. banet – 2. valg af teknologi – 3. tilrettelæggelse af legens forløb
 • Eksperimenterende fællesskaber Her fremhæves:
  • Digitale redskaber lægger op til, at såvel redskaberne som verden udforskes sammen med børnene

I kan få overskuelig info om projektets mål og resultater, samt finde god inspiration her

I kan finde alle dokumenter omkring projektet her

Få evt. flere input:

EMU om Digital dannelse i dagtilbud 

PIT-stop om digital dannelse i dagtilbud

God fornøjelse med fortsat udforskning og udfordring af de digitale redskaber sammen med børnene!