Del dette

Pædagogiske læreplaner 2.0

I Vejen Kommune arbejder vi kontinuerligt på, at øge den pædagogiske kvalitet i dagpleje og daginstitutioner. I december 2016 har alle dagtilbud udarbejdet Pædagogiske Læreplaner i en version 2.0. Planerne gælder for 2017-18 og har særligt fokus på didaktiske teorier og metoder i dagtilbudspædagogikken. Samtidig er der implementeret nye vurderingspraksisser, i forhold til at følge og understøtte børnenes udvikling af sprog, robusthed og forandringsparathed.

De pædagogiske læreplaner blev godkendt af Byrådet d. 14.3.2017 og kan findes her som bilag til pkt. 69 

Som fælles planlægningsværktøj anvendes De Pædagogiske Læreplaner på Rambøll-platformen Hjernen&Hjertet. I foråret 2017 indfases tillige et nyt dialogværktøj, der skal understøttet samarbejdet mellem forældre, dagtilbuds- og skolepersonale ift. at sikre, at børnene oplever en meningsfuld sammenhæng mellem dagtilbuds- og skolelivet.

Pædagogisk læreplanlægning handler bl.a. om at præsentere, hvilket barndoms-, lærings- og pædagogisk grundsyn, der lægges til grund for dagtilbuddets pædagogiske praksis, samt hvordan denne praksis bidrager til et godt fysisk, psykisk og æstetisk lege- og læringsmiljø, hvor børnene og deres perspektiver aktivt inddrages.

I den pædagogiske læreplanlægningsproces tages der ligeledes stilling til, hvilke principper der anlægges for indretning af dagtilbuddets fysiske rammer, tilbuddets dags- uge- og årsrytme, samt personale og børns organisering.

De Pædagogiske Læreplaner beskriver på denne baggrund, hvilke didaktiske og pædagogiske teorier og metoder der anvendes, hvilke typer af aktiviteter der igangsættes, samt hvordan den pædagogiske praksis dokumenteres og analyseres, med henblik på at vurdere den pædagogiske kvalitet i forhold til børnenes trivsel, læring og udvikling.

Jf. dagtilbudslovens § 8 skal børns oplevelser af børnemiljøet inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. I den sammenhæng er det hensigtsmæssigt, at børnene inddrages i arbejdet med de pædagogiske læreplaner, herunder i vurdering af egen læring samt de pædagogiske aktiviteters kvalitet.

Hent god inspiration til det videre arbejde med planerne her:

KL’s udspil:’Godt på vej – Dagtilbuddets betydning’ – læs mere og download inspirationsmateriale her

Nyt redskab skal inspirere til et godt læringsmiljø i dagtilbud – læs mere her

Regionale dialogdage om en styrket pædagogisk læreplan – læs mere her

Information om Rambølls værktøj De Pædagogiske Læreplaner her

Materiale fra Fyraftensmøde med læringsagenterne om børn og voksnes læring her

NOTAT – PLP 2.0 i Vejen Kommune – mens vi venter…. her

DCUM’s værktøj Termometeret til pædagogisk læreplanlægning med fokus på børnemiljøet her

Anders Skrivers oplæg om Didaktik i dagtilbud her

Videnspublikation – BØRNS TIDLIGE UDVIKLING OG LÆRING I DAGTILBUD her

EVA’s udgivelse Bakspejlet om læring her

Forskningsoversigt SFI – BØRNEHAVENS BETYDNING FOR BØRNS UDVIKLING her