Del dette

Barnet i centrum

Projekt Barnet i centrum 2

Vejen kommune havde 20 deltagere med i nedenstående projekt, som er styret af Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med medarbejdere fra 8 kommuner.

Projektet blev afsluttet med en konference i København den 7. juni og lokalt i Vejen Kommune den 12. juni.

Afslutning på BIC projekterne

Oversigt over projekter

Link til videoer:

Fra temaer om overgange:

Fra temaerne indenfor: Samspil og læring

Om berøring og at skabe ro i hverdagen:

——

Her er en video fra vores projekter:

  1. Små ændringer, som skaber store forandringer, Lise fra Vorupparken fortæller om hendes projekt med det stille/usynlige barn Habizah.

Hvis du har problemer med at se videoen i Internet Explorer så klik her: http://www.skoletube.dk/video/2292819/97d9d9f80bc9785cc90e

Baggrund og formål med Barnet i centrum

Hvad er kvalitet i vuggestuen og dagplejen? Det vil forskere, pædagoger og dagplejere finde ud af sammen.

Formålet med Barnet i Centrum er at skabe viden om 0-3 årige og pædagogikken i vuggestue / dagpleje.

Barnet i Centrum sætter forskning og teori i spil, dér hvor det gavner. I 1½ år samarbejder forskere og praktikere om at udvikle det pædagogiske område for de 0-3 årige. Projektet tør tænke nye tanker og tør eksperimentere med praksis på en måde, der sætter barnet i centrum.

Hvad skal der ske? Forskere og praktikere udveksler erfaringer og refleksioner i laboratorier. Her italesætter vi eksisterende praksis og sætter udviklingsprocesser i gang.

Organisering og temaer

Projektet er organiseret i tre laboratorier, der hver mødes 12 gange. På Laboratoriemøderne udfordres deltagerne med ny teori og sammen sætter de fokus på en række spørgsmål og problemer i relation til deres egen praksis.

Laboratorietemaer

Alle laboratorier har fokus på ’det 0-3 årige barneliv’. Herudover har hvert laboratorium et særligt fokus. Deltagernes egen praksis og interessefelter er desuden med til at fastsætte indholdet på laboratoriemøderne. I Barnet i Centrum 2 er der følgende tre laboratorietemaer:

Fokus vil igen være på voksen-barn samspillet og børns læring forstået som en udvidelse af deres deltagelsesmuligheder i vuggestue og dagpleje. Der vil især være fokus på strukturering og gennemførelse af frugtbare pædagogiske samspil med en særlig opmærksomhed på (1) voksen-barn samspil som opleves som udfordrende af den voksne (2) børn som har brug for en særlig opmærksomhed.

Overgangspædagogik – dels overgangen fra familie til dagtilbud ved aflevering og modtagelse – dels fra dagtilbud til familie ved afhentning og dels mere overordnet fra vuggestue/dagpleje til børnehave. Laboratoriet vil på den ene side arbejde med udvikling af praksisformer, der gavner barnets trivsel, læring og udvikling – i disse overgangsfaser og samtidig vil laboratoriet udvikle praksisformer, der kan tage højde for barnets tilpasningsevne i disse situationer.

Dagplejeren og pædagogen anvender sin didaktiske faglighed når hun/han reflekterer over, gennemfører og evaluerer planlagt pædagogisk praksis. En planlagt pædagogisk praksis er kendetegnet ved pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og situationsbevidste dagplejere og pædagoger.

Samtidig har vi iværksat et lokalt udviklingsprojekt for de dagtilbud, som ikke har deltagere med i Bic2.

Baggrund og formål med det lokale udviklingsprojekt ”Barnet i centrum”

For 1 år siden stoppede det første projekt BIC1 i samarbejde med DPU og 18 kommuner, hvor vi havde 6 deltagere med. Vi vil gerne udbrede den tilgang, viden og de erfaringer vi har fra vores deltagelse til resten af vores dagtilbud.

Formålet er at alle vores dagtilbud får indblik i den viden der er kommet ud af BIC1 og måden at arbejde på, hvor man kigger på en del af sin praksis, analyserer og reflekterer over den og sætter eksperimenter i gang, hvor man tør tænke ”ud af boksen” og afprøve nye arbejdsformer som sætter  barnet/børnene i centrum, og derved skaber de bedste forudsætninger for barnets/børnenes trivsel, udvikling og læring.

I projektet vælger alle deltagere et projekt, sætter mål for projektet, optager video hvor det er den voksnes organisering, tilgang og kommunikation til barnet/børnene, der er i fokus, dvs. at arbejdsformen er aktionslæring.

Vi mødes i vores lokale laboratorium hver 2. måned, får tilført ny viden, udveksler erfaringer og hjælper hinanden med at analysere og reflektere over egen praksis.

Desuden får medarbejderne 1 times sparring af tovholder mellem gangene, så de bliver inspireret og forstyrret i deres tænkning.

Målet er som i Bic2 at udvikle vores praksis, se på den/de voksnes rolle, institutionens kultur og måde at organisere hverdagen på.

Tovholder er pædagogisk konsulent Hanne Holm, som var deltager og tovholder for vores deltagere på Bic1 og har den samme rolle i Bic2, hvilket betyder at viden fra alle 3 temaer i BIC1 og 2 vil blive bragt i spil i løbet af projektperioden.

Læs her om Barnet i Centrum 1

Projektet er et samarbejde mellem DPU, Århus Universitet og 18 kommuner. Projektets fokus er udvikling af pædagogikken for 0-3 årige.

I Vejen Kommune har vi valgt at deltage i to laboratorier:
”Samspil og læring”. Pædagoger fra fleksinstitutioner deltager med Hanne Holm som tovholder .
”Emotionel relatering og modtagelse”. Dagplejepædagoger og dagplejere deltager med Kirsten Kotewitz som tovholder.

Målet er at udveksle erfaringer og viden på tværs af grupperne, så alle får glæde af den nye viden, erfaringer osv.   

I vores flexinstitutioner arbejder vi med eksperimenter i hverdagspædagogikken. Alle  deltagerne optager videoer, som skaber individuel og fælles refleksion og analyse, som igen er med til at udvikle eller igangsætte nye eksperimenter.  Der arbejdes hele tiden med justeringer i hverdagen og refleksioner over, hvad de betyder for børns trivsel, samspil og læring.

Her kommer eks. fra de institutioner, der deltager i projektet. De beskriver deres arbejde med projektet, hvad det betyder for deres hverdag i institutionerne, egne refleksioner osv.

Projektet har sin egen hjemmeside, hvor man kan finde beskrivelser af baggrunden for projektet, forskerne, laboratorierne, artikler osv.  http://barneticentrum.au.dk

Barnet i Centrum – Midtvejsevaluering

Institutioner som deltager i projektet:

Børnehuset Luna

Spiloppen

Egely

Galaksen

Lindehuset

Her kan du se en video om en børnehave, der har arbejdet med nærvær i de sidste tre år:

 

Klik her for at se Status for projektet juni 2014

 

Laboratorie : ”Emotionel relatering og modtagelse”.

Tema: Emotionel relatering og modtagelse

Tovholder og forsker: Ole Henrik Hansen.

Nøgleord: Sprog, overgange, kærlighed, in- og eksklusionsprocesser.

I dette laboratorium undersøges betydningen af at kunne tolke barnets emotionelle intentioner i nuet. Et laboratorium der ønsker at undersøge pædagogiske organiseringsformer, der tilgodeser sammenhængen mellem barnets biologi og de forskellige fællesskaber barnet optræder i.

Praksisformer der tilgodeser en naturlig kærlighed til barnet, intimitet, passion og engagement, den taktfulde pædagog/dagplejer, der tilgodeser barnets individuelle behov for nærhed og stimulering. Pædagogen/dagplejeren der kan skabe følelsen af at høre til, at blive set, og samtidig skabe rum for læring. Et laboratorium der tager udgangspunkt i hjernens udvikling, sprogtone, mimik, kropsholdninger, og ikke mindst hvordan der kan foretages ‘in og eksklusioner’ gennem tilsigtede og utilsigtede tolkninger og vurderinger af henholdsvis positiv og negativ art. Udgangspunktet er, at de negative kan være meget fastholdende, positionerende og formende i forhold til enkeltbørn og deres ophav.

Laboratoriet vil desuden udforske barnets tilknytning til vuggestue/dagpleje, og finde nye måder at modtage barnet på. Udgangspunktet er barnets etablering af tilknytningsreferencer. Der skal således afprøves nye former for overgange mellem familie og vuggestue/dagpleje. Desuden skal vi afprøve samtænkninger af en række funktioner såsom sundhedspleje, mødregrupper, nærmiljø, vuggestue/dagpleje, forældreorlov, pladsvisitering mv. og desuden vil vi inddrage såvel lokal- som landspolitikere.

Et laboratorium der udover det nævnte vil arbejde med forskellige omsorgsformer, fælles opmærksomhed, dialogformer, børns venskaber, funktionsbestemt didaktik, et laboratorium som vil søge at etablere nye praksisformer i forhold til de nævnte emner.

 

Video:

Der er lavet en video, som hedder ”pædagogik i dagplejen”, med Asta Kjeldahl og hendes dagplejebørn Jasmin og Viktor her fra Vejen Kommune.

I filmen kommenterer Ole Henrik Hansen på filmklippene fra Astas dagpleje.

Filmen viser hvad Asta gør, når hun:

  • Ser verden gennem barnets øjne og følger barnets intention
  • Skaber zoner af fælles opmærksomhed, som barnet lærer og udvikler sig i i samspil med andre
  • Skaber en god stemning for børnene
  • Sætter grænser for barnet på en god måde
  • Skaber tillid og samtidig udfordrer børnene motorisk
  • Giver barnet mulighed for at spejle sig i hende
  • Udfordrer barnet, så det møder ting, det ikke kan mestre endnu
  • Skaber tryghed gennem fysisk nærhed

Se videoen her:

 http://www.foa.dk/Global/News/Forbundsnyheder/Forbundsnyheder/2014/Juni/Video-Se-en-dygtig-dagplejer-paa-arbejde