Del dette

Overgange

Som led i at kvalificere de professionelles pædagogiske indsatser samt dialogen med børnene, forældrene og hinanden i overgange fra hjem, dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse, anvender vi forskellige vurderings- og dialogværktøjer fra Rambølls portal Hjernen & Hjertet.

Primo 2017 introduceres et nyt værktøj – Dialog-/elevprofilen, som skal understøtte en meningsfuld sammenhæng samt sikre progression i børnenes udvikling og læring på tværs af de forskellige kontekster, som børnene indgår i.

Det nye værktøj supplerer Rambøll Overgang, der blev implementeret i samtlige dagtilbud og skoler i 2015.

Rambøll Overgang belyser børns robusthed og forandringsparathed og giver samtidig mulighed for at belyse barnets udvikling og læring over tid, samt hvordan den pædagogiske praksis understøtter udvikling af robusthed og forandringsparathed hos børnene i såvel dagtilbud som indskoling.

Til styring af vurderings- og dialogprocesser, er der udarbejdet et årshjul, som kan hentes her i word-format .

Der er tillige udarbejdet en pjece, der beskriver kriterierne for, hvad det vil sige at være robust, forandringsparat og klar til at sige farvel til dagtilbuddet. Pjecen giver samtidig nogle bud på, hvordan man som forældre kan understøtte denne udvikling. Pjecen kan hentes her

Kirsten Dalegaard og Esther Kristensen er tovholdere på projektet.